Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogłoszenia - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrej.Witaj!

Dzieje się. Wydarzenia roku szkolnego.

Wydarzenia szkolne roku 2022-23

•Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023: 1. września 2022 roku.

••••Koniec listy wydarzeń. Kolejne wkrótce••••
•Wywiadówki dla rodziców uczniów z klas 1-3: •7.09.2022r. (środa)
•Wywiadówki dla klas 4-8: •28 września 2022 r. (środa)
•.......
•.......
•.......
•.......
•........
..........
•.........
•........
•.......
•........

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka szkolna

 
Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

Dzień:

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Godziny: 6:55- 10:40 6:55-7:55 6:55-7:55 6:55-8:50 6:55-7:55
  11:25- 11:45 8:50-9:45 8:40-9:45 9:45-13:45 9:35-12:45
  12:30-12:45 11:25:-14:25 10:40-14:25    
  13:30-14:25        

 

 

 

 

Dostępność

Deklaracja dostępności SP2 Bystra- Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrej

Szkoła podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SP2 Bystra- Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Paszek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 511715051

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej
 • Adres: ul. Szczyrkowska 2,
  43-360 Bystra,
  woj. śląskie
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 33 8171 336

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej, następujące pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie, który wraz z parkingiem, nie posiadając przy tym żadnych przewyższeń (stopni lub innych niedogodności dla niepełnosprawnego):

 • 5 sal lekcyjnych
 • jadalnia
 • świetlica
 • szatnie oraz ubikacje
 • hala sportowa
 • gabinet pedagoga i sala terapeutyczna
 • gabinet psychologa
 • gabinet pielęgniarki
 • sala do gimnastyki korekcyjnej

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Udogodnienia dostępne na stronie szkoły pod adresem : http://sp2bystra.pl

 • Nawigacja klawiaturą po zasobach strony
 • Odczytywanie treści tekstowych w wersji dźwiękowej
 • 4 rodzaje ustawień kontrastu
 • Podświetlanie linków
 • Zwiększanie kroju tekstu
 • Zwiększanie odstępu między słowami w tekstach
 • Możliwość wyłączenia dostępnych animacji na stronie
 • Przyjazność dla dyslektyka
 • Powiększenie kursora
 • Ustawialny layout (struktura) strony

Inne informacje i oświadczenia

W Szkole Podstawowej nr2 im. Juliana Fałata nie ma możliwości skorzystania z wsparcia tłumacza języka migowego.

RODO

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi ul. Szczyrkowska 2, 43-360 Bystra, tel/fax: 33 8171336,

www.sp2bystra.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OGÓLNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – niniejszym informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi ul. Szczyrkowska 2 43-360 Bystra reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe Pani/ Pana / Dziecka przetwarzane będą w celach: realizacji obowiązku nauki, prowadzenia dziennika zajęć w tym w formie elektronicznej, księgi ewidencji, księgi uczniów i księgi arkusza ocen oraz innej dokumentacji szkolnej wymaganej przepisami prawa, wydawanie i prowadzenie ewidencji wydanych świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów, legitymacji, prowadzeniu dziennika lekcyjnego, udziału dzieci w zajęciach pozalekcyjnych, udziału dzieci w wycieczkach klasowych, udziału w konkursach wewnątrz i zewnątrz szkolnych, zapewnienia bezpieczeństwa przez zastosowanie monitoringu wizyjnego, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny, zapewnienia współpracy z innymi szkołami, placówkami, prowadzenia świetlicy, prowadzenia stołówki, prowadzenia biblioteki, organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.
 4. Podstawa prawna:

- Art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

-  Art. 6 ust.1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

- Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty i akty wykonawcze do tych ustaw.

 1. Pani/Pana/ Dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku zgody do czasu jej wycofania oraz przez czas niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki

będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty jak ZOSIP Wilkowice oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z którymi Szkoła ma podpisane stosowne umowy powierzenia.

 1. Posiada Pani/Pan / Dziecko prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  prawo do ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe jeśli wynika to z przepisów prawa, podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

Kadra

mgr Michał Kunce >>> zobacz więcej

Dyrektor szkoły

Zajmowane stanowisko: p.o. DYREKTORA SZKOŁY
Nauczany przedmiot: informatyka

mgr Małgorzata Damek >>> zobacz więcej

Zajmowane stanowisko: WICEDYREKTOR SZKOŁY
Nauczane przedmioty: język polski, wos;

mgr Małgorzata Mackiewicz >>> zobacz więcej

Zajmowane stanowisko: pedagog szkolny;
Prowadzone zajęcia: zajęcia rewalidacyjne;

mgr Ewa Galas >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: język polski;

dr Halina Magiera >>> zobacz więcej

Zajmowane stanowisko: bibliotekarz;
Nauczany przedmiot: język polski;
Wychowawczyni klasy VIIIb

mgr Ewelina Zborowska >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: język polski;
Wychowawczyni klasy IVa

mgr Katarzyna Kołaczek >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: język niemiecki, technika; wychowawca na świetlicy;
Wychowawczyni klasy VIa

mgr Alicja Kanik >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: matematyka, informatyka;

mgr Małgorzata Frączek >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: fizyka, matematyka;

mgr Joanna Osowska-Młynarczyk >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: matematyka;
Wychowawczyni klasy VIIIc;

mgr Marek Ligęza >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: historia, WOS, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie;
Wychowawca klasy VIIId

mgr Janusz Grygierzec >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: historia, WOS, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie;
Wychowawca klasy Va

mgr Agnieszka Trzopek >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: język angielski;

mgr Zbigniew Paszek >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: język angielski;
Wychowawca klasy VIIIa

mgr Małgorzata Dunat >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: geografia, biologia, przyroda; wychowawca na świetlicy;
Wychowawczyni klasy Vb

mgr Marta Gleindek >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: chemia, biologia; wychowawca na świetlicy;

mgr Aneta Piwowar >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: religia

mgr Roman Kubica >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Marcin Węgrzyn >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Anna Omyła >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna; wychowawca na świetlicy;
Wychowawczyni klasy IIIa

mgr Beata Kunicka >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna; wychowawca na świetlicy;
Wychowawczyni klasy IIa

mgr Barbara Kowalska >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna; wychowawca na świetlicy;
Wychowawczyni klasy IIb

mgr Alicja Cecerska >>> zobacz więcej

Nauczany pewdmiot: edukacja wczesnoszkolna; nauczyciel wspierający;
Wychowawczyni klasy Ia

mgr Wiesław Tomaszek >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: plastyka; technika; wychowawca na świetlicy;

mgr Barbara Skrzypiec >>>> zobacz więcej

Zajmowane stanowisko: psycholog szkolny;

mgr Magdalena Chodkowska-Chmiel >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Joanna Iskrzycka >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: muzyka

mgr Iwona Greń >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: zajęcia rewalidacyjne;

mgr Ewelina Zając >>> zobacz więcej

Nauczny przedmiot: zajęcia rewalidacyjne

mgr Agnieszka Wyganowska >>> zobacz więcej

Nauczny przedmiot: zajęcia rewalidacyjne

Więcej artykułów…

WYWIADÓWKI PODSUMOWUJĄCE 1-wszy SEMESTR 2022/23

Informujemy, że wywiadówki podsumowujące 1-wszy semestr 2022/23
odbędą się w następujących terminach: 
>>>Dla klas 1-3 w dniu 10 stycznia 2023 r. (wtorek);
>>>Dla klas 4-8 w dniu 11 stycznia 2023 r. (środa).

We wszelkich sprawach dotyczących spraw uczniowskich prosimy 

o kontakt z nauczycielami za pośrednictwem e-dziennika (w sprawach trudnych poprzez e-dziennik można się umówić na rozmowę telefoniczną).

 

Ostatni Julian w Gimnazjum

Ostatni, szesnasty laureat nagrody "JULIAN" został wybrany! Nagrodę za wszechstronność, niezwykłość, ponadprzeciętność i dziewiętnastoletnie pasmo sukcesów otrzymało w roku szkolnym 2019/2020 Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej. A to wszystko z miłości i sentymentu do bystrzańskiej Gimbazy. Gratulacje! Tęsknimy!

Hala sportowa

§  Antypoślizgowa, elastyczna nawierzchnia,

§  Rozkładana widownia dla 250 osób

§  Dwutorowe ogrzewanie - funkcja dogrzewania w określonych godzinach użytkowania

§  Profesjonalne nagłośnienie liniowe

§  Olimpijskie wymiary boiska do siatkówki i koszykówki

§  Elektryczne rolety w oknach

§  Możliwość dzielenia hali na dwie części - dwa boiska do siatkówki

§  Strefowe oświetlenie

Podręczniki 2022-2023

Lista podręczników obowiązujących w SP nr 2 w Bystrej (rok szkolny 2022/2023) znajduje się w zakładce Dokumenty/Wykazy.